O nas

Geminor jest jedną z wiodących firm w Europie Północnej specjalizujących się w dostarczaniu produktów odpadowych do recyklingu i odzysku energii

Korzyści ze współpracy z Geminor

 • ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska
 • odzysk odpadów w najlepszych instalacjach procesu R1
 • zoptymalizowana logistyka
 • innowacyjne procesy recyklingu

Geminor to międzynarodowa firma zarządzająca zasobami z siedzibą w Norwegii, wspierana przez stałe biura w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Szwecji, Włoszech, Polsce, Niemczech i Francji. Od początku 2004 roku Geminor rozrósł się i zarządzał ponad 1 700 000 tonami surowców rocznie.

Firma posiada kontrakty na dostawy z ponad 180 zakładami recyklingu i przetwarzania odpadów na energię w całej Europie. Szeroka gamą instalacji odzysku, do których Geminor ma dostęp, pozwala zapewnić naszym klientom stabilne, elastyczne i konkurencyjne rozwiązanie spełniające ich wymagania dotyczące poboru paliwa wtórnego.

Posiadamy silne relacje z kluczowymi międzynarodowymi operatorami logistycznymi w całej Europie, oferując rozwiązania w postaci standardowych przyczep drogowych, kontenerów, statków masowych i RoRo oraz kolei. Nasze rozwiązania logistyczne są zoptymalizowane odpowiednio do wymagań naszych producentów i dostawców. Wszystkie rozwiązania logistyczne opierają się na transporcie ładunków powrotnych.

Misja, Wizje i Wartości

Misja

Geminor dostarcza naszym klientom innowacyjne, konkurencyjne i osiągalne rozwiązania w zakresie odzyskiwania materiałów i energii. Wspieramy i rozwijamy naszych pracowników, aby zapewnić im fachową wiedzę i wartość dodatnią dla firmy i naszych klientów, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Geminor zapewnia rezultaty, które pozwolą firmie rosnąć, prosperować i dalej rozwijać usługi dla naszych klientów.

Wizja

Naszą wizją jest bycie partnerem pierwszego wyboru, w dostarczaniu najlepszych rozwiązań rynkowych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.

Wartości

 • Wiarygodność
 • Innowacyjność
 • Zorientowanie na klienta
 • Dynamizm i silna motywacja w działaniu
 • Dbałość o środowisko
 • Pokora

Historia

Geminor AS został założony w 1994 roku przez duńską firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów Gemidan AS. Geminor był pierwotnie pomyślany jako podmiot do świadczenia podstawowych usług Gemidan na rynku norweskim, natomiast Geminor AS koncentrował się na tym obszarze rynku do 2004 roku.

Wolumen odpadów zarządzanych przez Geminor

W 2004 roku Gemidan AS rozpoczął współpracę z Vikingstad AS. Vikingstad AS był firmą zajmującą się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów należącą do Kjetil Vikingstad.
Współpraca z Vikingstad AS powstała, aby ułatwić zmianę strategii firmy, a Geminor AS koncentruje się obecnie na eksporcie RDF od producentów odpadów przemysłowych w Norwegii do przemysłu cementowego. Działalność handlowa paliwami wtórnymi Geminor rosła w kolejnych latach dzięki otwarciu przez spółkę stałych biur w Finlandii (GemiFin) w 2011 r., Wielkiej Brytanii (GemiUK) w 2012 r. oraz w Danii (Geminor DK), Szwecji (Geminor SWE) i Niemczech (Geminor GmbH) ) w 2015 i 2016 roku. W 2018 roku powstała firma Geminor Waste Treatment, w 2019 roku firma Bøhn Biobrensle zintegrowana poprzez przejęcie. Na początku 2020 roku również otwarto biuro w Sopocie w Polsce oraz w Bolzano w południowym Tyrolu w północnych Włoszech.

Obecnie grupa przedsiębiorstw Geminor jest jedną z czołowych organizacji w Europie Północnej specjalizujących się w dostawach paliw wtórnych.

Polityka i certyfikaty

Aspekty środowiskowe

Aspekty uważane za najważniejsze dla biznesu Geminor to:

 • Odzysk energii w obiektach o klasie R1
 • Zmniejszony udział odpadów na wysypiskach
 • Wspieranie procesu recyklingu odpadów

Zasady firmy Geminor

Kodeks postępowania firmy Geminor

W Geminor z pasją prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy – poważnie traktując nasze obowiązki prawne, środowiskowe i etyczne. Te same zasady stosujemy w naszej pracy z dostawcami, klientami i kontrahentami. Aby przekazać naszym partnerom biznesowym nasze oczekiwania w tym zakresie, stworzyliśmy zbiór wskazówek etycznych zwany naszym Kodeksem Postępowania.

Oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa

Geminor AS i wszystkie jego spółki zasadniczo sprzeciwiają się pracy przymusowej, pracy dzieci, handlowi ludźmi i wszelkim innym formom współczesnego niewolnictwa i wyzysku pracowników. Opracowaliśmy Oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa, aby nakreślić nasze podejście do zapewnienia, że nasi klienci, dostawcy i kontrahenci są wolni od nowoczesnego niewolnictwa.

Certyfikat ISO

Częścią naszej strategii jest uczynienie Geminor pionierem w branży w zakresie ochrony środowiska zewnętrznego. Dlatego opracowaliśmy politykę środowiskową, która zapewnia spełnienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Ponadto staramy się, aby wszyscy nasi partnerzy byli świadomi środowiska w naszych procesach współpracy.

Grupa Geminor posiada certyfikaty ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015 i ISO 45001: 2018

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Geminor zobowiązuje się, poprzez naszą wizję, wartości i system zarządzania, do osadzania CSR w naszej działalności oraz w sposobie myślenia naszych pracowników, klientów i naszego łańcucha dostaw.

Nasze podejście do CSR obejmuje następujące kwestie:

 • Ludzie
 • Środowisko
 • Społeczność

Ludzie

Geminor uważa, że nasi ludzie są naszym największym atutem i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Geminor zapewnia, że ​​wszyscy pracownicy są w pełni przeszkoleni i zachęcani do rozwijania swoich umiejętności poprzez dalsze szkolenia i ciągły rozwój zawodowy. Cotygodniowy wewnętrzny biuletyn służy do przekazywania wszystkim pracownikom całej firmy informacji o rozwoju firmy, działaniach społecznych i charytatywnych oraz nowościach dla pracowników.

Geminor głęboko wierzy w równe szanse dla wszystkich i opracował zasady dotyczące równości, informowania o nieprawidłowościach, przeciwdziałania korupcji, a także wszechstronny podręcznik dla pracowników jest udostępniany każdemu na początku zatrudnienia.

Geminor opracował Kodeks Postępowania opisujący standardy etyczne, w tym prawa człowieka, prawa pracownicze i ochronę środowiska, do których przestrzegania wymagamy od naszych pracowników oraz naszych klientów i dostawców. Staramy się współpracować wyłącznie z klientami i dostawcami, którzy działają zgodnie z co najmniej takimi samymi normami etycznymi jak my.

Środowisko

Ochrona środowiska ma fundamentalne znaczenie dla naszej działalności i nieustannie dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska.

Geminor zajmuje się recyklingiem i odzyskiwaniem materiałów odpadowych. W ten sposób usuwamy odpady ze składowisk. Zawieramy umowy z kilkoma wysoko ocenianymi obiektami unieszkodliwiania odpadów, które wykorzystują zarówno ciepło, jak i energię wytworzoną z paliw odpadowych. Partnerzy logistyczni Geminor wykorzystują transport powrotny do przemieszczania odpadów po drogach i morzu, minimalizując wpływ transportu na środowisko. Nieustannie poszukujemy bardziej innowacyjnych sposobów recyklingu i odzysku odpadów, w tym wspieramy nowe obiekty, które będą wykorzystywać paliwa wtórne do produkcji benzyny i zamienników paliwa lotniczego.

Firma Geminor posiada certyfikat ISO 14001: 2015 i zidentyfikowała szereg aspektów środowiskowych istotnych dla naszej działalności w ramach naszego stałego zaangażowania w zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

Społeczność

Geminor i nasi podwykonawcy będą zaangażowani wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby przyczyniać się do ekonomicznego, społecznego i środowiskowego dobrobytu społeczności, w których pracujemy.

Sponsorujemy lokalne młodzieżowe drużyny sportowe w Norwegii i Wielkiej Brytanii, w regionach, w których znajdują się nasze siedziby. Sponsorujemy także lokalne projekty środowiskowe i światowe organizacje charytatywne, takie jak Doctors without Borders i Czerwony Krzyż. Nasza firma wspiera również programy praktyk zawodowych i programów zwiększających szanse na zatrudnienie.