Miljøbidrag og miljøpolitikk

Høy energigjenvinninggrad

shutterstock_49617541

De energigjenvinningsanleggene Geminor samarbeider med anvender avfallet til å produsere fjernvarme, damp til industriprosesser samt elektrisitet. Med en energigjenvinningsgrad på 90-100% gir disse et betydelig miljøbidrag.

Deponiforbud – mindre forurensning

Hovedløsning for avfallshåndtering i de fleste land i Europa er deponering av avfall. Forurensinger fra avfallsforbrenning er betydelig lavere enn ved deponering av avfall. I likhet med Norge, har de fleste skandinaviske landene innført et deponiforbud for avfall som kan energigjenvinnes. Størsteparten av disse anleggene produserer fjernvarme og elektrisitet. Geminor er en betydelig bidragsyter slik at disse anleggene får inn avfall til energigjennvinning.

Norge har i likhet med England og Finland mer avfall enn energigjenvinningskapasitet. Avfall som flyttes fra disse landene til energigjenvinning i for eksempel Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland gir derfor et betydelig miljøbidrag, da alternativ løsning vil være deponering så lenge egen kapasitet ikke er bygget ut på energigjenvinning.

Geminor sin miljøpolitikk:

  • Forsikre at leveranser skjer i samsvar med internasjonale regler og forskrifter.
  • Oppfylle miljøkrav slik at vi unngår skader på personell, materiell og ytre miljø.
  • Unngå unødige belastninger på miljøet.
  • Overføre våre holdninger til våre samarbeidspartnere for å ivareta ytre miljø.
  • Synliggjøre vår miljøpolitikk for offentligheten.

Geminor har identifisert en rekke miljøaspekter i forbindelse med vår virksomhet. De aspektene vi har vurdert å være vesentlige for vår bedrift er:

  • Energigjenvinningsgrad hos mottagere av avfall
  • Redusert andel avfall til deponi